EN انتخاب زبان info@kimiagene.com

کابین نمونه برداری بیماریهای عفونی covid-19

کابین نمونه برداری از بیماری های عفونی ( کرونا)

این کابین با ایجاد هوای فشار مثبت تمیز با عث ایجاد یک فضای تمیز برای نمونه برداران عزیز می شود.


دانلود کاتالوگ

برندها