EN انتخاب زبان info@kimiagene.com

میکروسکوپ اینورت ICX42T

ميكروسكوپ اينورت SUNNY ژاپن مدل ICX-41T

 داراي هد سه چشمي

 داراي عدسي  Plan∞PH- LW 4و 10  و 20و40 (شيئي)

  تمامي عدسيها فاز كنتراست ميباشد

  داراي عدسي چشمي  WF22,10X ) Plan)

  داراي آداپتور رله لنز جهت نصب دوربين

  داراي سيستم فاز كنتراست

  داراي مكانيكال استيج با آداپتورهاي مربوت به پليتهاي مختلف و لام و تيوپ

  داراي منبع نور اينورت هالوژن

  داراي فيلترهاي مربوطه (GF و BF )

برندها